Druhý díl nové knihy Stanislava Grofa „Cesta psychonauta” (The Way of the Psychonaut) je o zhruba 50 stránek útlejší než první díl, má v anglické verzi cca 350 stran, ale i on je „řádně napěchovaný” informacemi a podněty. Je členěný do osmi kapitol – Sebezkoumání a terapie s pomocí psychedelik, Synchronicity, Holotropní stavy vědomí a chápání umění, Prométheův impuls, Archetypy, Kořeny násilí a chamtivosti, Psyché a Thanatos, Kosmická hra. Jsou číslovány od 7 do 14, protože oba díly knihy tvoří jeden celek. Kniha obsahuje také dosti obsáhlý epilog Kosmos a Psyché od Richarda Tarnase.

Sedmá kapitola „Sebezkoumání a terapie s pomocí psychedelik” je věnována historii hledání správného způsobu využití psychedelik v medicíně v 50. a 60. letech. Grof tu probírá různé názory na psychedelika a metody jejich použití, které testovali různí výzkumníci a zmiňuje i mikrodávkování a zdůrazňuje především význam „setu a settingu”. Co mě osobně v této kapitole hodně zaujalo, protože se zajímám o historii psychedelik, je krátké vyprávění o záhadném muži, který se podle amerických autorů velikou měrou zasloužil o rozvoj psychedelické terapie v USA a přitom to byl nejdříve dobrodruh, pašerák alkoholu za prohibice ve 30. letech, později údajně agent CIA, pak i úspěšný businessman. Jmenoval se Al Hubbard a traduje se, že díky jeho aktivitám s psychedeliky v USA vzniklo moderní Silicon Valley. Tento člověk si totiž prý vytkl za cíl „zasvětit” do psychedelik co nejvíce amerických politiků, businessmanů a odborníků a údajně takto umožnil LSD tripy nejméně 6000 významným osobám v USA. Byl i původním autorem myšlenky nutnosti správného „setu a settingu”, kterou později zpopularizoval Timothy Leary a zasloužil se i o vypracování vhodného formátu psychedelické terapie. Stanislav Grof se s ním krátce setkal ještě v 60. letech v Československu, když Hubbard přijel nakoupit 2 gramy (!) LSD od české farmaceutické firmy Spofa, která prý byla tehdy jedinou další firmou vedle Sandozu, jenž tuto látku vyráběla. Pro ilustraci, běžné tripové dávky LSD se pohybovaly v rozmezí 100 až 300 mikrogramů, takže 2 gramy, představovaly 6000 až 20000 takových dávek. Hubbard prý přijel vybaven dokumenty od americké vlády opravňující ho k tomu a protože byl i spoluautorem vědecké práce o psychedelikách, tak LSD opravdu získal. Takže Silicon Valley možná dosáhlo nebývalého rozvoje i díky ampulkám LSD vyrobeným v 60. letech v Československu…

Osmá kapitola, která má okolo 30 stran, je věnovaná synchronicitám. Grof zde objasňuje vývoj této myšlenky a také uvádí řadu zajímavých příkladů synchronicit ze svého života a práce. Devátá kapitola „Holotropní stavy vědomí a chápání umění” má kolem 40 stran ale zhruba polovinu tvoří zajímavá obrazová část. Stan Grof v ní rozebírá názory některých významných psychologů na umění a souvislost některých uměleckých děl s prožitky během porodů. Tahle kapitola mě osobně velice oslovila, protože tohle téma mě silně zajímá.

Desátá kapitola „Prométheův impuls” obsahuje úchvatné povídání o zásadním vlivu holotropních stavů vědomí na rozvoj lidstva. Začíná povídáním o významných vědcích, kteří učinili své nejvýznamnější objevy díky psychedelikům, holotropním stavům vědomí a nebo díky napojení na nevtělené bytosti.

Jedenáctá kapitola je věnována „Archetypům” a jejich odrazu ve vědě, náboženství i mystice. A obsahuje i varování před „uctíváním některých určitých archetypů”, což se v minulosti přihodilo různým náboženstvím.

Dvanáctá kapitola „Kořeny násilí a chamtivosti” se opět týká problému nezpracovaných zážitků z porodu – tentokrát hlavně jejich vlivu na politiku a války. Obsahuje i bohatou obrazovou část ukazující, že lidské válečné konflikty mají stále podobnou symboliku i když důvody se vždy hledají jiné a tato symbolika úzce souvisí s prožitky jednotlivých bazálních perinatálních matric během porodu.

Třináctá kapitola „Psyché a Thanatos” je věnována tématu umírání a smrti. Stan Grof tu hovoří o „knihách mrtvých”, tedy návodech na chování bytosti po opuštění těla, které existovaly v různé podobě v mnoha kulturách. Probírá tu také výzkumy prožitků blízkosti smrti, spontánní a později ověřené vzpomínky malých dětí na minulé životy a komunikaci se zemřelými. Zdůrazňuje i potřebu nového přístupu k otázce umírání a také pomoc, kterou umírajícím mohou poskytnout psychedelické látky. Tato kapitola mě také nesmírně oslovila, protože toto téma považuji za velice důležité – moderní lidstvo nutně potřebuje změnit svůj vztah k umírání a smrti a bylo by potřeba vytvořit něco jako novodobá Eleusinská mystéria, při nichž by lidé mohli prožít spirituální prožitek smrti a znovuzrození… Mimochodem, určitě víte, že za první republiky existovalo v Československu velice silné spiritistické hnutí a nejednalo se ani zdaleka o „samé podvodníky”, jak se snaží tvrdit dnešní skeptikové. Schopnosti některých médií byly prý opravdu fascinující a opakovaně potvrzené. A jedno z významných center tohoto hnutí bylo mimo jiné také v Opavě, v jejíž blízkosti se dnes nachází centrum Holos…

Čtrnáctá kapitola „Kosmická hra” je zaměřená na filozofii celé naší existence, vesmíru, Velkého Vědomí apod. Musím říci, že jsem si ji opravdu velice užil a je to také zajímavá látka pro další budoucí psychonautické hledání…

Závěr knihy tvoří velký samostatný text „Kosmos a Psyché” od Richarda Tarnase a obsahuje mnoho zajímavých informací o tom, jak se společně se Stanislavem Grofem věnoval nejdříve v Esalenu a později v Kalifornském institutu pro integrální studia zkoumání astrologických souvislostí psychedelických tripů a seancí holotropního dýchání. Stanislav Grof se totiž vždy snažil najít nějakou metodu, která by umožnila alespoň nějak předpovědět průběh seance. A jak sám říká – když ji konečně našel, je tato metoda ještě kontroverznější než samotná psychedelika. Richard Tarnas objasňuje, že metoda spočívá ve zjištění osobních tranzitů významných planet v době tripu a v jejich interpretaci s použitím archetypové astrologie.

Jak už jsem uvedl dříve, jsem toho názoru, že k této nové obsáhlé dvoudílné knize Stanislava Grofa se budou mnozí psychonauté opakovaně po léta vracet a budou v ní stále nacházet jak vysvětlení svých prožitků, tak inspiraci pro další hledání. Takže vám ji rozhodně doporučuji a věřím, že vás nezklame…